[VBPL] Quy định và xử phạt đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, các DN thuê hoặc tổ chức bộ máy kế toán vi phạm quy định.

Dịch vụ Kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo qui định của Pháp luật Việt Nam. Cơ sở pháp lý – Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; – Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 đã được Quốc hội [...]