CHI PHÍ CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CHƯA CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC TRỪ HAY KHÔNG ?

CHI PHÍ CHI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CHƯA CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÓ ĐƯỢC TRỪ HAY KHÔNG ?

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam thuộc trường hợp phải có giấy phép lao động nhưng CHƯA được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.

(Tham khảo công văn 6351/CT-TTHT ngày 15/02/2019 và công văn 26515/CT-TTHT ngày 23/04/2020 của cục thuế Thành phố Hà Nội ) tại đây: http://hanoi.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/574852ff-b9b4-4b97-85d1-e52416833d52/26515-HAN.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE574852ff-b9b4-4b97-85d1-e52416833d52

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *