Công văn 65617/CT-TTHT ngày 03/10/2017

Công văn 65617/CT-TTHT ngày 03/10/2017

Theo đó, từ ngày 01/01/2015 chủ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được khoản thu nhập có tính chất tiền công, tiền lương từ lợi nhuận của công ty sau khi đã nộp thuế TNDN thì không chịu thuế TNCN. Các khoản lợi ích này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
Xem đầy đủ văn bản tại đây: CV 65617
(Nguồn: Tổng cục thuế)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *