Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn thuế của PSC Việt Nam luôn luôn mang lại hiệu quả cao cho khách hàng. Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của PSC Việt Nam sẽ giúp khách hàng giảm bớt áp lực do nguồn lực bị hạn chế, hoặc do Ban Giám đốc điều hành không đủ thời gian, thiếu phương tiện để tiếp cận tới các văn bản pháp luật hay do sự thiếu hụt kinh nghiệm của các nhân viên.
Các giải pháp về thuế mà PSC Việt Nam cung cấp cho khách hàng sẽ đảm bảo các loại thuế mà Công ty hay cá nhân phải nộp sẽ phù hợp với thực tế và tuân thủ các chính sách thuế hiện hành.
PSC Việt Nam hiện đang cung cấp các dịch vụ sau:
Đánh giá Phân tích Thuế: Trong dịch vụ này chúng tôi sẽ xem xét sổ sách của công ty và đánh giá xem các giao dịch có tuân thủ theo pháp luật hiện hành không. Chúng tôi sẽ lập báo cáo cho công ty nói rõ những điều chúng tôi phát hiện và các khuyến nghị kèm theo.
Kê khai Thuế Thu Nhập Cá nhân và Thu Nhập Doanh nghiệp: Chúng tôi có thể thay mặt công ty kê khai thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Thuế Giá trị Gia tăng và Thuế Xuất – Nhập khẩu: Chúng tôi có thể giúp công ty tuân thủ Thuế Giá trị Gia tăng hàng tháng và cả năm.