Công văn 271/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng.

Công văn 271/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng.

Ngày 17/01/2018, Tổng cục thuế ban hành công văn 271/TCT-CS hướng dẫn vấn đề này như sau:
Trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 100%, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. Số thuế GTGT vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% Công ty chuyển khấu trừ vào kỳ tiếp theo để xác định số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu kỳ hoàn thuế tiếp theo.

 
Công văn 271/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 271/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Ngân.
(Đ/c: 16, ấp Mỹ Hòa 4, Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/T-SN ngày 08/8/2017 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Ngân về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn: “4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Ngân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu 100%, nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) vi 10%. Số thuế GTGT vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% Công ty chuyển khấu trừ vào kỳ tiếp theo để xác định số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu kỳ hoàn thuế tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Sông Ngân được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT C
ao Anh Tuấn (để b/c);
– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
– Chi cục Thuế huyện Hóc Môn, TP HCM;
– Vụ PC – BTC;
 Vụ PC, KK&KTT – TCT;
– Websi
te TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *